Bestuurszaken

2015

BDC Dutch Region . Algemene ledenvergadering en ledenbijeenkomst, gehouden op 22 februari 2015 bij autobedrijf Charles Serry te Hilversum 

Aanwezig :  15  leden( allen full Membership)

 

Notulen

1. Opening

Chairman  Paul Sassen opent  de  vergadering en wil een strak schema aanhouden gezien de overige programma onderdelen.

Hij wijst op het verplichtende  gedeelte van de vergadering , opgelegd vanuit de Engelse moederclub.

Een van de worstelingen binnen het bestuur is het ledenbeleid. Hij wil graag de mening van de leden (zie rondvraag).

Paul  wijst op de aansprakelijkheid  van  het bestuur en wil  hiervoor een  verzekering  afsluiten (premie € 149 per jaar).  Afgesproken is dat deze  afgesloten wordt.

 2. Binnengekomen stukken of mededelingen.  Geen

 3. Notulen. Van de vorige vergadering zijn geen notulen gemaakt.

 4. Verslag van de secretaris.

Begin vorig jaar is er een bestuursvergadering geweest waarin ik  gevraagd ben om plaats te nemen in het bestuur.

Belangrijke punten waren : hoe verder te gaan met de club, met name over het ledenbeleid, financiële afwikkelingen en verdeling van taken binnen de club.  

M.b.t. het ledenbeleid is afgesproken het volgende:

We kennen 2 soorten leden:
  -  In Engeland en Nederland lid.

-  Alleen in Nederland lid   

  Voor het lidmaatschap van de Dutch Region komen in aanmerking:

-  Nieuwe leden in Engeland aangemeld (info uit Engeland), te benaderen voor het l lidmaatschap van de Dutch Region.

Leden kunnen Nederlandse Bentley-eigenaren voorstellen voor het lidmaatschap van de Durch Region, echter wel met de restrictie dat ze eveneens in Engeland lid worden.

 

Er zijn afgelopen jaar 2 evenementen geweest, t.w. de Waterlinie Rally en de Najaarsrit.

Eerstgenoemde is georganiseerd door de evenementencoördinator Christiaan van Nispen.

De najaarsrit is georganiseerd door Anton. Beide ritten waren succesvol met een behoorlijke opkomst (± 60%).  In het najaar 2015 kan de rit door een van de leden georganiseerd worden rekening houdend met data van andere ritten (denk aan RREC, NRS etc ). Afgesproken is een min of meer vast bedrag voor deelname aan een evenement ( met event. subsidie van de club). De uitzetter en of het bestuur kunnen enkele introducé’s (bv potentiele Bentley bezitters) uitnodigen voor een evenement. Zij betalen een hoger inschrijfgeld. 

Het streven is om jaarlijks een  ALV /AGM te houden event. in combinatie met een evenement.

5. Verslag van de penningmeester.

De penningmeester presenteert de cijfers van het afgelopen jaar.                                                                                                                                                                             Totaal                      Cumulatief

Saldo 31-12-2013                                                                                    € 2.302,46      

Lidmaatschapsinkomsten                                € 1.772,50           

                                                                                         € 1.772,50

Waterlinie-rally                                                                                                € 4.074,96

Inschrijfgelden                                   € 3.895,00

Kosten                                                                  € 4.062,80

                                                                                                              - € 167,80

                                                                                                                                             € 3.907,16

Najaarsrit                                                          

Inschrijfgelden                                   € 2.115,00

Kosten                                                                  € 2.508,88

                                                                                                              - € 456,88

                                                                                                                                             € 3.441,28

Bankkosten                                                         - €20,40

Hosting website                                  - € 21,77

                                                                                                              - € 42,17

Saldo rek.nr. 1604.59.656 per 31-12-2014                                                 € 3.399,11

 

 

6. Bestuursverkiezing.

Het huidige bestuur is bereid door te gaan voor de komende periode.

- Chairman: Paul Sassen

- Penningmeester en ledenadministratie:  Anton van Egmond

- Secretaris:  Arnold Horn

- Vice-Chairman en evenementen coördinator: Christiaan van  Nispen  tot  Sevenaer 

Bij acclamatie wordt het bestuur herkozen.

 

7.  Rondvraag

Enige discussie over het ledenbeleid

In algemeen willen  veel  leden een niet te grote club, maar wel met een potentie om

zinvolle ritten en rallies te organiseren.  Met een aantal ingeschreven leden in Engeland van 58 zal bij benadering van deze leden de club niet te groot kunnen worden.

Huidige aantal leden in Nederland: 27

Harry Groenouwe wil graag de verslagen van bijeenkomsten op de website

(Dick Schornagel benaderen).

Willem Nannings heeft geen  statuten en notulen gevonden op de website .

Hans van Eeuwijk  gaat er van uit dat de contributie niet verhoogd  wordt i.v.m. de aansprakelijksverzekering.(wordt niet verhoogd).

Hugo van Hees wil graag een ledenlijst met n.a.w  gegevens en tel.nr (auto’s niet vermelden)

Wordt toegezegd (penningmeester?)

Philip Burggraaf complimenteert het bestuur voor de evenementen. Hij biedt aan een nautisch evenement te kunnen organiseren in augustus (vlet/sloep varen).

 

8. Einde

 

Vervolg de ledenbijeenkomst.

Aan de order is de moeilijkheidsgraad van ritten en rallies. De meningen zijn verdeeld.

Weinig animo is er voor het  “colonne rijden” .  Bol-pijl met duidelijke aanwijzingen (straatnamen) geeft de voorkeur, hoewel een enkeling graag kaartleest.

Organisatorisch is het veel werk om meerdere systemen in één rit te hebben. Het blijft de vrijheid van de organisator, geldt ook voor de lengte van de rit.      

Na  een korte rondgang zijn Robert Jan Tjeenk Willink en Willem Nannings  bereid de rit voor het najaar 2015 voor hun rekening te nemen.  

Charles Serry en zijn familie worden hartelijk bedankt voor gastvrijheid en ontvangst voor AlV. Een kleine attentie werd aangeboden door de Chairman.

Charles Serry vertelt over zijn bedrijf, ACS Landrover en Mitsubishi  dealer, en nodigt ons uit naar zijn werkplaats, waar hij bezig is met het restaureren/ bouwen van 3 Bentley’s.

 Lunch volgt in Bistro Zonnestraal.

 

 

 

 

 .............................................................................................................................................

 2014 of ouder

Waarde Bentleyrijder,

Op 05-11-2014 is een uitgebreide Bestuursvergadering gehouden met o.a als resiltaat dat er op:

22-02-2014 een ALV gehouden wordt in de omgeving van Hilversum overdag met aansluitend een eenvoudige lunch.


Hilversum, 23 december 2014

 Waarde Bentleyrijder,

 

Graag willen wij u een hele fijne Kerst toewensen en natuurlijk alle goeds voor 2015.

We zijn wat vroeg met de contributievraag voor 2015, maar dat komt omdat uw secretaris/penningmeester begin januari enige tijd met vakantie is en er zijn best wat zaken die we met u willen delen.

2014 was voor de BDC een goed jaar. Zoals gebruikelijk hebben we met twee rally’s, t.w. de “Waterlinierally” en de “Najaarsrit” geprobeerd u een gevarieerd rally-aanbod te geven. Wij hopen dat u dat ook zo heeft ervaren. Aan de opkomst heeft het zeker niet gelegen. Ook in 2015 gaan we weer twee rally’s organiseren in het voor- en najaar. De Voorjaarsrally zal op 29 maart plaats vinden. Voor de Najaarsrit moet nog een datum worden vastgesteld. Ook willen wij u allen vragen of u nog een leuk rallyvoorstel heeft voor de Najaarsrit. Misschien heeft u nog een rit liggen waarvan u denkt dat hij interessant is voor de BDC. Laat het ons a.u.b. weten!

Daarnaast willen wij graag eens met onze leden om de tafel zitten om verantwoording af te leggen over onze BDC Dutch Region. Om dit mogelijk te maken, hebben wij een algemene ledenvergadering belegd volgens de BDC richtlijnen. Aansluitend kunnen dan ook nog wat praktische zaken aan de orde komen in een buitengewone ledenvergadering.

Hiervoor hebben wij zondag 22 februari gereserveerd.

We komen dan om 11:00 uur bij elkaar in het bedrijf van ons lid Charles Serry, autodealer in Hilversum. Hij is een echte (klassieke) auto liefhebber. In zijn vrije tijd bouwt hij vooroorlogse Bentley’s. Naast bouwer is hij ook een fervent rallyrijder. Samen met zijn dochter heeft hij o.a. de vintageklasse van de Tulpenrally gewonnen. Na onze “korte” vergadering toont Charles ons zijn workshop waar de Bentley’s gebouwd worden. Als afsluiting gaan we een hapje lunchen in Brasserie Zonnestraal op Landgoed Zonnestraal tegenover het bedrijf van Serry.

 Laat u niet afschrikken door het vergadergedeelte. We houden het zo kort mogelijk. Wij zouden het leuk vinden als u van de partij kunt zijn.

Stuur even een mailtje naar Christiaan van Nispen op bentley@vannispen.pro en laat hem weten of u (met partner) komt.

Aan deze bijeenkomst zijn voor leden van de BDC-Dutch Region geen kosten verbonden!! Tot slot willen wij u vragen ook in 2015 lid te blijven van de BDC – Dutch Region.

 

Wij verzoeken u uw jaarlijkse contributie ad € 30,= over te maken op rekeningnummer NL34 RABO 016.04.59.656 ten name van “van Egmond inz. BDC” te Bussum onder vermelding van contributie 2015 BDC Dutch Region. Deze bijdrage staat los van uw contributie aan de moederclub in Engeland. Hiervoor heeft u reeds een aparte oproep gekregen.

 

Kijk ook eens op de site van de BDC-Dutch Region: http://www.bdc-dutchregion.nl/?Home

 

Wij hopen u (weer) als lid te mogen begroeten.

 

Met hartelijke groet, namens het bestuur

G. Anton van Egmond

Secretaris/penningmeester


Op 05-11-2014 is de laatste bestuursvergadering gehouden.

Op donderdag 5 devember 2013 is een bestuursvergadering gehouden.

Hierbij is toegevoegd aan het bestuur: Arnold Horn mede om een toekomstig beleid van de BdcDr te bepalen.

Het Bestuur bestaat uit.

Christiaan van Nispen:  event coordinator

Antion van Egmond: ledenadministratie en penningmeester

Arnold Horn; secretaris

Paul Sassen: voorzitter

Submenu

 
 
 

 
 
 
 
Bentley Drivers Club - Dutch Region